Wet toekomst pensioenen aangenomen

Geachte leden,

 

Wet toekomst pensioenen aangenomen
Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met de Wet toekomst pensioenen. De wet gaat daarmee op 1 juli 2023 in. Op die datum start een fase waarin eerst werkgevers en werknemers met elkaar afspraken gaan maken over het aanpassen van hun pensioenregeling. Daarna zal er afstemming plaatsvinden, samen met de pensioenuitvoerders (dus ook ons pensioenfonds), hoe deze afspraken te gaan uitvoeren (hoe komen we van A naar B?).

Gevolgen voor gepensioneerden?
Het belangrijkste gevolg voor u als gepensioneerde is een grotere kans op verhogingen van het pensioen en mag verwacht worden dat deze verhogingen eerder zullen plaatsvinden.

Hoe kan dat? In het huidige systeem wordt gewerkt met dekkingsgraden die bepalen of pensioenen verhoogd kunnen worden. Dat systeem wordt verlaten. Daardoor hoeven er niet meer van die hoge buffers te worden aangehouden (die een hoge drempel vormen voor het verhogen van pensioenen). Er ontstaan dus wellicht mogelijkheden om vanuit deze buffers eerder het pensioen te verhogen.

Gaat er anders worden belegd?
Ja. En door op leeftijdsniveau te gaan beleggen neemt de kans op grote mee- en tegenvallers af. Hoe hoger de leeftijd, hoe lager het risico. Tegelijkertijd: zonder risico geen rendement. Ingegane pensioenuitkeringen zullen in de toekomst minder sterk meebewegen met het klimaat op de financiële markten dan de pensioenkapitalen van jongeren. Bovendien komt er een solidariteitsreserve, die ervoor zorgt dat er ook na een paar slechte beleggingsjaren niet meteen gekort hoeft te worden op de uitkeringen.

Hoe nu verder?
Er zal nog veel over de uitwerking van de nieuwe  regels worden besproken tussen sociale partners, waarbij ook de VGD gehoord wordt. Het pensioenfonds is zich al aan het voorbereiden op een vrij spoedige invoering van het nieuwe stelsel.

Heeft de VGD er nog iets over te zeggen?
Jazeker. De VGD praat mee maar heeft uiteraard niet het laatste woord. De materie is vrij ingewikkeld. Maar onze inzet is eenvoudig: koopkracht voor gepensioneerden zoveel mogelijk waarborgen (met als attentiepunt dat de huidige buffers wat ons betreft dus niet alleen voor compensatie voor de niet-gepensioneerden mogen worden aangewend).

Komt er nog meer informatie?
Uiteraard zullen wij u zo goed mogelijk op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Via nieuwsbrieven, via berichten op de website, via Facebook, via Outfit en op de Ledendag (18 september, Breukelen). Het pensioenfonds zal u vanzelfsprekend ook informeren.

Juni 2023

Het bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden uit de Detailhandel

Onderdeel van